Avís legal i Política de privacitat

AVIS LEGAL

Aquesta  plana  web es propietat exclusiva de M de Xocolata (ERL) amb nº 40445033Q. El seus continguts i/o creacions intel·lectuals  estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre  drets d’autor. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta web  resta subjecte a  les condicions següents : Els continguts, presentació, organització, compil.lació , adaptació i conversió  digital , traducció, execució i qualsevol altre element relacionat amb aquesta website, constitueix una creació protegida per la legislació aplicable  sobre propietat intel·lectual,  industrial i altres drets. Cap d’aquests continguts , incloent-hi textos , imatges, so i qualsevol altre material , ni la totalitat  de la website , no podrà ser totalment o parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament , transmesos , guardats o modificats de cap manera  sense prèvia autorització per escrit de  M de Xocolata  o dels titulars de les esmentades creacions. Nogensmenys, els usuaris podran visualitzar la pantalla, descarregar i guardar la informació continguda en la website i reproduir-la amb finalitats únicament privades, s’exclou d’aquesta autorització qualsevol ús comercial que es pogués donar als mateixos. La informació administrativa facilitada  en aquesta web , no substitueix la Publicitat legal de les lleis, disposicions generals,  i de les actes que hagin de ser publicades formalment en el DOGC  i en altres diaris oficials, d’edició impresa o  digital , els quals son l ‘ únic instrument que dona fe de l’autenticitat del contingut. M de Xocolata no es  fa responsable de la informació que es pugui obtenir  a través d’enllaços  en sistemes externs  que no siguin  dependents. M de Xocolata no garanteix que la web  i el servidor estiguin lliures de virus  i no es  fa responsable dels danys causats  per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

POLITICA DE PRIVACITAT

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de  13  de desembre , de Protecció  de Dades de Caràcter Personal,  M de xocolata informa als  usuaris  que :

 

PRIMER.-  M de xocolata  ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives  necessàries per a la protecció de les dades de caràcter  personal que recull i que son objecte de tractament per la seva part, incorporant-se en un fitxer denominat  “CLIENTES” amb la finalitat de realitzar les tasques pròpies  de la seva  gestió , així mateix també se l’informa que  les seves dades entraran a formar part d’una base de dades que potencialment pot ser emprada per a l’enviament de comunicacions comercials  degudament registrat davant l’ AEPD.

SEGON.- M de xocolata  informa als usuaris  de la possibilitat, si així ho desitgen, d’accedir , rectificar, cancel·lar i oposar-se  al  tractament de les dades de caràcter personal que estiguessin en  poder d’ M de xocolata , mitjançant escrit  enviat a l’ adreça  de mail  a mdexocolata@gmail.com . Adjuntant copia del seu DNI.

TERCER.-  M de xocolata  informa als seus usuaris  que l’alta  o subscripció a determinats  serveis  de la seva pàgina web és lliure i voluntària. Per a realitzar l’esmentada  subscripció , M de xocolata  requereix que s’empleni un formulari on s’hauran d’introduir  determinades dades personals  dels usuaris. Les esmentades dades  seran  tractades informàticament per personal qualificat  d’ M de xocolata i el seu accés estarà restringit , excepte a aquells que en virtut  del seu càrrec  hagueren d’accedir a l’esmentada  informació.

CUART.- M de xocolata , està dotada de les mesures de seguretat oportunes conforme al que disposa el  RD 1720/2007(RLOPD)  segons  les dades recaptades.  La  seva finalitat és la de garantir  la seguretat de les dades personals i evitar d’aquesta manera  la  seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat , segons l’estat  de  la tecnologia actual . M de xocolata  no imposa  en cap moment l’obligació d’emplenar determinats camps  que  no son  rellevants, però si que sol·licita  que siguin emplenats altres camps que si que son necessaris  per a la seva gestió i tractament així com per al l’enviament del bé o producte sol·licitat . Igualment s’informa  que de no emplenar   els camps considerats com obligatoris, no es procedirà al seu registre  i per tant no  es gaudirà de la condició d’ usuari.